top of page

Our Service

มูลฝอยติดเชื้อ

มูลฝอยติดเชื้อ

บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาล และ สถานประกอบกา โดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎกระทรวง

ของเสียอันตราย

ของเสียอันตราย

บริการจัดการของเสียอันตรายทางการแพทย์ สำหรับสถานพยาบาล และ สถานประกอบกา โดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎกระทรวง

ขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล

บริการรับซื้อขยะรีไซเคิลตามสถานประกอบการต่างๆ

bottom of page