top of page
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

การบริการของฝ่ายการตลาด

1.ความสะดวกในการติดต่อ
2.การให้ข้อมูลและคำแนะนำ

คุณภาพของการบริการ

1.คุณภาพของงานบริการ
2.การแก้ไขและการป้องกันปัญหาการขนส่งขยะ
3.การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การส่งมอบ

1.ความถูกต้องของการส่งมอบ (ผลิตภัณฑ์และเอกสาร)
2.ระยะเวลาการส่งมอบ และการให้บริการ
3.มารยาทของพนักงาน

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page